พจนานุกรมคำคะนอง : แนวทางการจัดทำ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:01:34 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พจนะ-สารานุกรม
พจนานุกรมคำคะนอง : แนวทางการจัดทำ
ISBN 9740120784
เขียนโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา
พิมพ์ที่ คุรุสภาลาดพร้าว
พิมพ์ปี 2544
86 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 52 บาท พิเศษ 49 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
คำคะนองไม่ใช่คำที่น่ารังเกียจ การศึกษา
คำคะนองช่วยทำให้เข้าใจน้ำหนักของคำ
พูด ชักนำให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางต่อไป
ภาษาทุกภาษาในโลกล้วนมีคำคะนองใช้
ทั้งสิ้น หากผู้ใช้ใช้ด้วยความเข้าใจหรือ
โดยรู้เท่าทันย่อมเกิดประโยชน์ วิธีศึกษา
คำคะนองโดยแยบคาย คือต้องช่วยกัน
กำหนดความหมายให้กะทัดรัดและแต่ง
ประโยคให้เห็นชัดว่าคำคะนองนั้นๆ สื่อ
ความหมายได้อย่างไร
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทนำ
1
6
8
10
…………………….
…………………….
59
ภาคผนวก60
ดรรชนีคำคะนอง73

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย