* มะพร้าว ต้นไม้แห่งชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:29:12 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
* มะพร้าว ต้นไม้แห่งชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN 9740838138
เขียนโดย เกษร สุนทรเสรี
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2542
100 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 83 บาท พิเศษ 79 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
มะพร้าวเป็นพืชที่ให้ทั้งอาหารและสิ่งจำ
เป็นแก่ชีวิต รวมทั้งเป็นพืชอุตสาหกรรมที่
สร้างรายได้มหาศาลให้แก่หลายประเทศ
ชนชาติ ในเขตร้อนหลายชนชาติ จึงถือว่า
มะพร้าวเป็นต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of Life)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เรื่องมะพร้าว
ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
ค้นคว้า รู้จักไม้ชนิดนี้ให้ละเอียดลึกชึ้งขึ้น
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของมะพร้าว1
บทที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของมะพร้าว7
บทที่ 3 มะพร้าวในเมืองไทย14
บทที่ 4 การปลูกมะพร้าว39
บทที่ 5 ประโยชน์ของมะพร้าว39
บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว47
ภาคผนวก63
- การแปรรูปอาหารมะพร้าว64
- แหล่งผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว88

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย