* การผูกผ้าประดับอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:25:43 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : บ้าน ตกแต่งสถานที่
* การผูกผ้าประดับอาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ISBN 9740850596
เขียนโดย กรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2544
83 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
ราคาเดิม 75 บาท พิเศษ 71 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการผูกผ้าประดับ
อาคารขึ้น โดยมีนื้อหารายละเอียดกิจกรรม
ที่ผู้อ่านจะศึกษาและฝึกปฏิบัติได้ด้วยตน
เอง จนมีทักษะเพียงพอที่จะนำไปประกอบ
อาชีพได้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำแนะนำการใช้ชุดวิชา
แบบทดสอบตนเองก่อนเรียนข-ง
โครงสร้างชุดวิชาการผูกผ้าประดับอาคาร
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปของการผูกผ้าประดับอาคาร1
ตอนที่ 2 รูปแบบของการผูกผ้าประดับอาคาร16
ตอนที่ 3 การผสมผสานรูปแบบผลงาน59
ตอนที่ 4 การจัดการในอาชีพ68
แบบทดสอบตนเองหลังเรียน77
เฉลยคำตอบก่อนเรียนและหลังเรียน79
แนวเฉลยกิจกรรม80
บรรณานุกรม82

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย