* เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ (พิมพ์ครั้งที่ 3) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:30:58 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ต้นไม้ พืช สวน
* เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ (พิมพ์ครั้งที่ 3)
ISBN 9740851614
เขียนโดย ดร. วัลลภ พรหมทอง
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2544
224 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 190 บาท พิเศษ 162 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ได้เน้น
เกี่ยวกับหลักการวิธีการและขั้นตอนของ
การเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมทั้งกิจกรรมที่
สำคัญ เช่น การจัดทำแหล่งน้ำ การปลูก
พืชและการเลี้ยงสัตว์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า หนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ไม่มากก็น้อย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ทำไมต้องเกษตรทฤษฏีใหม่1
หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่18
องค์ประกอบและการจัดการองค์ประกอบของเกษตรทฤษฏีใหม่27
แนวทางการดำเนินงานเกษตรทฤษฏีใหม่ของเกษตรกร36
หลักและวิธีการปลูกพืชในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่43
หลักและวิธีการเลี้ยงสัตว์ในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่172
การประยุกต์ใช้หลักการเกษตรทฤษฏีใหม่ในแต่ละท้องถิ่น192
ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรทฤษฏีใหม่ของเกษตรกร200
บรรณานุกรม221

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
หนังสือเล่มนีมีประโยชน์ต่อคนไทยมากทีเดียว
โดย : นานา