* โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:13:24 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศึกษา เรียนรู้ คิด
* โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ISBN 9740853943
เขียนโดย สุวร กาญจนมยูร และคณะ
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2546
57 หน้า น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาเดิม 110 บาท พิเศษ 99 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
โครงการคณิตศาสตร์เป็นงานที่เกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับองค์ความรู้
หนังสือนี้จัดทำเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของโครง
การคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงการ ขั้น
ตอนการทำโครงการ การปรเมินโครงการ
และสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 โครงงานคณิตศาสตร์1
2 ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์20
3 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์54

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย