* หลักสูตรสถานศึกษา : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:02:06 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศึกษา เรียนรู้ คิด
* หลักสูตรสถานศึกษา : กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ISBN 9740860737
เขียนโดย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2546
217 หน้า น้ำหนัก 390 กรัม
ราคาเดิม 245 บาท พิเศษ 208 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์
แก่ครู อาจารย์ ของแต่ละโรงเรียนที่ต้อง
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเนื้อหาสาระ
ของกิจกรรมตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราข 2544 ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ (ด้านดนตรี
กีฬา ศิลป) กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมใน
เครื่องแบบ ฯลฯ และยังมีการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย จึงเหมาะสำหรับ
เป็นแบบอย่างให้โรงเรียน นำมาพัฒนาและ
ปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาในแต่ละที่
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำนำ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน/วิสัยทัศน์หลักสูตร/วิสัยทัศน์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์/คุณภาพผู้เรียน2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3
-ขอบข่ายการดำเนินการของกลุ่มพัฒนาผู้เรียน4
-ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน4
-การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน9
-การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน9
กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ11
-ด้านดนตรี12
-ด้านกีฬา19
-ด้านศิลปะ31
การบริหารจัดการกิจกรรมแนะแนว32
-ขอบข่ายงานแนะแนว33
ภาระในงานแนะแนว34
การดำเนินงาน34
เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมแนะแนว54
การจัดกิจกรรมในเครื่องแบบ55
-หลักสูตรวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้นที่ 1-256
-หลักสูตรวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้นที่ 366
-กิจกรรมรักษาดินแดน ช่วงชั้นที่ 476
การจัดกิจกรรมเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ77
กิจกรรมชมรม95
หลักสูตรคริสต์จริยธรรม173
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน205
ภาคผนวก208

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย