* หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 7/27/2016 8:09:29 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศึกษา เรียนรู้ คิด
* หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ISBN 9740860923
เขียนโดย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2546
137 หน้า น้ำหนัก 230 กรัม
ราคาเดิม 130 บาท พิเศษ 117 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนหลักสูตรลูกที่ได้
กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ที่ลึกลงไปเป็นราย
สาระ ดังนั้นในแต่ละเล่มของแต่ละสาระจึง
มีรายละเอียด เช่น โครงสร้างเวลาการจัด
การเรียนรู้ รายละเอียดตารางวิเคราะห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี ผลการเรียน
รู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ ผังความคิด การวัดผลประเมินผล
จึงเหมาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ
ให้ครูผู้สอนในแต่ละสาระการเรียนรู้นำไป
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อ
ไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
* หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สารบัญ
คำนำ
บทนำ ความสำคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์5
คุณภาพผู้เรียน9
โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรู้15
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา17
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขึ้นพื้นฐาน19
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น21
ตารางวิเคราะห์ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี30
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง50
คำอธิบายรายวิชา69
หน่วยการเรียนรู้และผังความคิด89
การวัดและประเมินผล128
ภาคผนวก132

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย