* หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 10:58:21 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศึกษา เรียนรู้ คิด
* หลักสูตรสถานศึกษา : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ISBN 9740860923
เขียนโดย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ปี 2546
137 หน้า น้ำหนัก 230 กรัม
ราคาเดิม 130 บาท พิเศษ 117 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนหลักสูตรลูกที่ได้
กล่าวถึงสาระการเรียนรู้ที่ลึกลงไปเป็นราย
สาระ ดังนั้นในแต่ละเล่มของแต่ละสาระจึง
มีรายละเอียด เช่น โครงสร้างเวลาการจัด
การเรียนรู้ รายละเอียดตารางวิเคราะห์
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี ผลการเรียน
รู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ ผังความคิด การวัดผลประเมินผล
จึงเหมาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ
ให้ครูผู้สอนในแต่ละสาระการเรียนรู้นำไป
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อ
ไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
คำนำ
บทนำ ความสำคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์5
คุณภาพผู้เรียน9
โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรู้15
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา17
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขึ้นพื้นฐาน19
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น21
ตารางวิเคราะห์ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 12 ปี30
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง50
คำอธิบายรายวิชา69
หน่วยการเรียนรู้และผังความคิด89
การวัดและประเมินผล128
ภาคผนวก132

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย