ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ : English for The Work Place : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:31:54 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ : English for The Work Place
ISBN 9740902096
เขียนโดย ประเพศ ไกรจันทร์
พิมพ์ที่ พี.เอส.เพรส
พิมพ์ปี 2550
138 หน้า น้ำหนัก 330 กรัม
ราคาเดิม 75 บาท พิเศษ 71 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
จัดทำตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2545 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
สถานประกอบการ ซึ่งจะให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน หนังสือเล่มนี้รวมเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานประกอบการไว้
10 บท โดยมีคำศัพท์พร้อมบทสนทนาที่จะ
นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในสถาน
ประกอบการต่างๆ และในงานอาชีพทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart
เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม

สารบัญ
1 Places of Works1
2 Jobs/Occupations17
3 Responsibilities35
4 Asking for and Giving Directions44
5 Telephoning or using the Telephone52
6 Form Filling64
7 Applying for Jobs82
8 Job Interview95
9 Welcoming Visitors128
10 Signs and Notices111

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย ประเพศ ไกรจันทร์ ที่ได้รับความสนใจ :