หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ : The Heart of Service (ปกแข็ง) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:08:21 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : การตลาด ขาย
หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ : The Heart of Service (ปกแข็ง)
ISBN 9742120617
เขียนโดย วิทยา ด่านธำรงกุล
พิมพ์ที่ ซีเอ็ดยูเคชั่น
พิมพ์ปี 2547
240 หน้า น้ำหนัก 550 กรัม
ราคาเดิม 250 บาท พิเศษ 213 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ต้นแบบแนวคิดใหม่ของการบริการ… ผู้
บริหารงานบริการบางรายยังคิดว่า บริการ
เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแต่หาคนที่มีความยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้น เข้ามา
ทำงานก็เพียงพอแล้ว นี่ไม่ใช่ความคิดที่
ถูกต้อง !!! หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบ ให้
แนวคิดและนำเอาทฤษฎี ความรู้ และหลัก
การที่จำเป็นสำหรับการบริการสมัยใหม่มา
ประมวล เพื่อสร้างต้นแบบบริการใหม่ที่ง่าย
ต่อการจดจำ นี่คือยุทธศาสตร์ของการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ13
V-SERVE : สร้างวิสัยทัศน์แห่งบริการ (Vision)23
1 ความคาดหวังของลูกค้า จุดเริ่มต้นของบริการ25
2 ฟังลูกค้าเพื่อบริการที่ดี37
3 วางแผนงานเพื่อบริการที่ดี49
4 สร้างบริการสูประสบการณ์ ปีติ59
V-SERVE : พัฒนาทักษะในการบริการ (Skills)73
5 จัดการข้อร้องทุกข์อย่างมืออาชีพ75
6 โทรศัพท์กับการบริการลูกค้า84
7 คอลล์เซ็นเตอร์เพื่อการบริการลูกค้า97
V-SERVE : นั่งอยู่ในใจลูกค้าเสมอ (Empathy)117
8 บริการแบบนั่งอยู่ในใจลูกค้า119
9 Customerization : บริการแบบโดนตัวและโดนใจ128
V-SERVE : ตอบสนองอย่างเต็มใจและรวดเร็ว (Responsiveness)141
10 พิมพ์เขียวบริการ143
11 กอบกู้อย่างไร เมื่อบริการผิดพลาด156
V-SERVE : สร้างความเข้มแข็งให้บริการ (Vigor)171
12 พนักงาน ที่มาของบริการที่เข้มแข็ง173
13 ผู้นำกับการบริการ191
14 สร้างวัฒนธรรมในการบริการ201
V-SERVE : ประเมินผลงานบริการ (Evaluation)209
15 เทียบวัดบริการเพื่อ รู้เขา และ รู้เรา211
16 การรักษาลูกค้าและวัดความพอใจของลูกค้า221
V-SERVE : อ้างอิง237

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย