* พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 (72 พรรษามหาราช) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/24/2018 11:02:13 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : สาระจากชีวิต
* พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 (72 พรรษามหาราช)
ISBN 9748516261
เขียนโดย รังสฤษฏ์ บุญชลอ
พิมพ์ที่ สกายบุ๊กส์
พิมพ์ปี 2542
129 หน้า น้ำหนัก 297 กรัม
ราคาเดิม 99 บาท พิเศษ 94 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการ
ในพระราชดำริต่างๆ อันทรงคุณประ-
โยชน์ยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกร
ได้ชื่นชมโสมนัสในพระบารมีพระปรีชา
สามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรของ
ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยทั่วกัน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 ประวัติศาสตร์ชนชาติไทย มหาราชของชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน7
2 พระราชประวัติ13
3 ทรงผนวช53
4 พระราชธรรม61
5 ประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ88
6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบัน97
ภาคผนวก
มูลนิธิชัยพัฒนา110
ทฤษฏีใหม่123
บรรณานุกรม130

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย