คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/Engineer 2000i2 (พร้อม disk) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:07:43 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : Program ใช้งาน
คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/Engineer 2000i2 (พร้อม disk)
ISBN 9749052560
เขียนโดย ชัชวินท์ อัมรี
พิมพ์ที่ สตาร์คอม
พิมพ์ปี 2545
383 หน้า น้ำหนัก 750 กรัม
ราคาเดิม 375 บาท พิเศษ 319 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
โปรแกรม Pro/Engineer เป็นโปรแกรม
ทางด้าน CAD/CAM/CAE ที่มียอดขายเป็น
อันดับ 1 ของโลกใน 5 ปีที่ผ่านมา หนังสือ
เล่มนี้มุ่งเน้นให้สามารถสร้างงานจาก
โปรแกรมได้อย่างแท้จริง และเข้าใจ
Concept ของการใช้คำสั่งภายในโปรแกรม
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานที่มี
ความสลับซับซ้อนได้ต่อไป ส่วนแบบฝึก
หัดก็เป็นตัวอย่างแบบง่ายและมีความตรง
ไปตรงมา เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าจะ
สามารถใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทที่ 1 การใช้งาน Pro/Engineerเบื้องต้น27
บทที่ 2 การสร้างเอ็นทิตี้และโปรไฟล์สเกตซ์53
บทที่ 3 การใช้คำสั่งในการเขียนเส้นบอกขนาด72
บทที่ 4 โหมดการสร้างโปรไฟล์สเกตซ์85
บทที่ 5 การสร้าง Datum101
บทที่ 6 การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ123
บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ247
บทที่ 8 การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดภายในฟีเจอร์259
บทที่ 9 การสร้างภาพประกอบแยกชิ้นส่วน275
บทที่ 10 การสร้างแบบแปลน 2 มิติ299

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย ชัชวินท์ อัมรี ที่ได้รับความสนใจ :