เทคนิคการเขียนสีน้ำพระพุทธเจ้า (ปกแข็ง) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:06:19 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
เทคนิคการเขียนสีน้ำพระพุทธเจ้า (ปกแข็ง)
ISBN 9749290534
เขียนโดย อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
พิมพ์ที่ เศรษฐศิลป์
พิมพ์ปี 2548
120 หน้า น้ำหนัก 650 กรัม
ราคาเดิม 400 บาท พิเศษ 340 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ภาพพระพุทธเจ้า เป็นศิลปะที่ต้องอาศัย
ความศรัทธาในศาสนาเป็นที่ตั้ง ประกอบ
ขั้นตอนวิธีการเขียนอย่างละเอียด ได้แนว
ทาง เขียนที่ถูกวิธี...เนื้อหาภายในเล่มแบ่ง
เป็นขั้นตอนวิธีการใช้อุปกรณ์ การร่างภาพ
การร่างเส้น การระบายสีน้ำและภาพสำเร็จที่
เป็นแนวทาง สุดท้ายเป็นภาพลายเส้น
พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่สมบูรณ์ที่สุด
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ประวัติความเป็นมาขอพระพุทธรูปปางต่างๆ4
ภาพเขียนสีน้ำพระพุทธเจ้า5
ประติมากรรมพระพุทธรูปไทย13
วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนสีน้ำ17
คุณสมบัติของสีน้ำ19
ขั้นตอนการเขียนสีน้ำ พระพุทธเจ้า ปางสมาธิ19
ภาพเขียนสีน้ำ พระพุทธเจ้า ปางสมาธิที่สมบูรณ์31
ขั้นตอนการเขียนสีน้ำ พระพุทธเจ้า ปางรำพึง32
ภาพเขียนสีน้ำ พระพุทธเจ้า ปางรำพึงที่สมบูรณ์48
ความเป็นมาของสีน้ำ49
พระประจำวันปางต่างๆ51
พระประจำเดือนปางต่างๆ52
ลักษณะ ภาพลายเส้น พระพุทธรูปปางต่างๆ54
แสดงท่ายืนของพระพุทธรูป116
แสดงการวางมือของพระพุทธรูป116
ชื่อเรียก ส่วนต่างๆ ของพระพุทธรูป117
ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูป118

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย อ.เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ที่ได้รับความสนใจ :