ฟ้าเดียวกัน ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/22/2018 5:27:15 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : การเมือง สังคม
ฟ้าเดียวกัน ฉบับสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย
ISBN 9749378490
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ ฟ้าเดียวกัน
พิมพ์ปี 2548
243 หน้า น้ำหนัก 530 กรัม
ราคาเดิม 100 บาท พิเศษ 95 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เราสามารถเข้าใจสังคมไทยได้หรือไม่ ถ้า
ปราศจากการทำความเข้าใจบทบาทของ
สถาบันกษัตริย์ นี่จึงเป็นเหตุให้วารสาร ฟ้า
เดียวกัน ฉบับนี้ปรากฏออกสู่ท่านผู้อ่าน ที่
มีปมเงื่อนความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ว่า
การสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การตั้งผู้นำ
เหล่าทัพ การตั้งสังฆราช ฯลฯ เนื้อหาใน
วารสารเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ
อุดมการณ์ของสังคมที่ผูกพันอย่างลึกซึ้ง
กับสถาบันกษัตริย์ หวังว่างานศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคม
ไทยในมิติต่างๆ จะมีมากขึ้นในอนาคต
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บทบรรณาธิการ8
หาเรื่องมาเล่า
สร้างความรู้สู่สมานฉันท์12
ปากไก่ ใบเรือ และนิธิ เอียวศรีวงศ์16
รายงานพิเศษ
วรรณกรรมศึกษาในแนวประวัติศาสตร์32
การสร้างความเป็นไทย กระแสหลักและความจริงที่ความเป็นไทยสร้าง40
บทวิจารณ์การสร้าง ความเป็นไทย กระแสหลักฯ68
การมีสถาบันกษัตริย์ถูกกว่ามีประธานาธิบดี82
การสืบราชสันตติวงศ์95
สถาบันพระมหากษัตริย์กับปัญหาการพัฒนาทางการเมืองของไทย112
The Heart of the Kings is Unsearchable124
ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลาคม142
วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น165
หลัง 14 ตุลา168
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสถาปนาพระราชอำนาจ172
พระราชอำนาจ มีจริง192
ชานหนังสือ199
การต่อสู้เพื่อยุโรปใหม่214
ขบวนการชาวนาในฟิลปปินส์222

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย กองบรรณาธิการ ที่ได้รับความสนใจ :