Putalay Bookshop : ร้านหนังสือปูทะเลย์
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศึกษา เรียนรู้ คิด

* โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ISBN 9740853943
เขียนโดย สุวร กาญจนมยูร และคณะ
พิมพ์ที่ ไทยวัฒนาพานิช พิมพ์ปี 2546
หนา 57 หน้า น้ำหนัก 150 กรัม ราคาปก 110 บาท
ลด 11 บาท พิเศษ 99 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
โครงการคณิตศาสตร์เป็นงานที่เกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับองค์ความรู้
หนังสือนี้จัดทำเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของโครง
การคณิตศาสตร์ ประเภทของโครงการ ขั้น
ตอนการทำโครงการ การปรเมินโครงการ
และสามารถเป็นที่ปรึกษาโครงการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart จากนั้นจึง Check bill


สารบัญ
1 โครงงานคณิตศาสตร์1
2 ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์20
3 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์54