พุทธมณฑล
พุทธมณฑลพุทธานุสรณีย์สถานของชาวไทย
ที่มา และประวัติ พระประธาน สังเวชนียสถาน 4 ตำบล มหาวิหารพระไตรปิฎก สวนไม้ดอกไม้ประดับ

พุทธมณฑลเป็นสถานที่น่าสนใจ เป็นที่ควรจะได้มีโอกาสไปแวะท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง มีสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย หลายด้าน เหมาะกับการศึกษาหาความรู้และมาพักผ่อนหย่อนใจ

ที่มาและประวัติ
ในวโรกาสมหามงคลกาล ที่พระพุทธศาสนา ครบ 2,500 ปี ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.2500 ได้มีการจัดงานใหญ่เฉลิมฉลอง รัฐบาลสมัย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันจัดสร้างพุทธมณฑล เป็นพุทธานุสรณีย์

ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบ รัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล การก่อสร้างได้ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดย กระทรวงมหาดไทย

ต่อมาการจัดสร้าง ได้ชะงักไประยะหนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มีมติมอบให้ กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบงาน มาดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพุทธมณฑล

Y เพื่อเป็นศูนย์กลาง การศึกษาค้นคว้า ด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชนชาวพุทธ Y เพื่อเป็นที่สงบร่มรื่น สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไป Y เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิปัสสนากรรมฐาน Y เพื่อเป็นสำนักงานกลาง การบริหารงานของ คณะสงฆ์แห่งประเทศไทย Y เพื่อเป็นศูนย์กลาง การเผยแพร่ พระพุทธศาสนา Y เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านธรรมของ พุทธศาสนิกชน Y


พื้นที่และสวนในบริเวณพุทธมณฑล
บริเวณพุทธมณฑล มีพื้นที่ 2,500 ไร่ หรือ 4 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนพุทธมลฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม พื้นที่มีลักษณะ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการออกแบบ วางผังอย่างประณีต ทั้งในเชิง พระพุทธศาสนคติ และภูมิสถาปัตย์ พื้นที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
  • ถนนและทางเท้า รวม 244 ไร่
  • พื้นน้ำ รวม 600 ไร่
  • สนามหญ้า รวม 1562 ไร่ข้อมูลเหล่านี้ เรียบเรียงจากหนังสือ มาฆบูชา 8 กุมภาพันธ์ 2544
ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานพุทธมณฑล กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ